KäYTTöEHDOT

1. Hyväksyminen

Edico-ohjemisto on verkkopohjainen palvelu ("Pilvipalvelu"). Nämä käyttöehdot ("Ehdot") säätelevät Edicto Oy:n ("Edicto")tai sen kumppanien (yhdessä "Edicto") tarjoaman pilvipalvelun käyttöä. Jos et hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Pilvipalvelua.

Edicto pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilmoittamatta siitä etukäteen Asiakkaalle. Ehtoihin lisätään muutokset ja ilmoitus päivämäärästä, jolloin muuttuneet Ehdot tulevat voimaan. Ehtomuutoksista tiedotetaan Pilvipalvelun WWW-sivulla.

Edicto:llä on oikeus sulkea Asiakkaan käyttäjätili näiden Ehtojen rikkomisen johdosta.

2. Palvelu

Pilvipalvelu on Asiakkaan käytössä Asiakkaan internetyhteyden välityksellä ja toimii Edicto:n määrittämillä palvelimilla. Pilvipalvelu ei mahdollisesti toimi kaikissa maissa, ja sitä voidaan tarjota vain tietyillä kielillä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Asiakkaan pääsyä internetiin ei voida taata ja että Edicto ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaan oman internetyhteyden ja/tai verkon puutteista tai vioista.

Edicto voi aika ajoin päivittää Pilvipalvelua ilmoitettujen vikojen, ilmoitettujen käyttäjien tarpeiden ja/tai Edicto:n Pilvipalvelua koskevien kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Edicto Ltd ei takaa, että Palvelu on käytössä huoltokatkojen aikana, jotka pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Huoltokatkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen mahdollisuuksien mukaan, mutta huoltokatkoja voi esiintyä myös ilmoittamatta.

Edicto tekee parhaansa, mutta ei vastaa siitä, että Pilvipalvelu vastaa kaikkia Asiakkaan tarpeita tai että Pilvipalvelu on täysin virheetön, täysin turvallinen ja keskeytymätön taikka että Pilvipalvelussa Asiakkaan havaitsemat kaikki virheet tulevat korjattua. Asiakkaan tulee hyväksyä Pilvipalvelu sellaisena kuin se on.

3. Palvelun aktivointi

Voidakseen käyttää Pilvipalvelua Asiakkaan on luotava yritykselle tili (Tili) tai käytettävä olemassa olevaa yrityksen tiliä. Asiakkaan on annettava totuudenmukaiset, tarkat ja ajantasaiset tiedot Tilin luomisen yhteydessä. Kun Tili on myönnetty, Asiakas voi antaa tilille yksilölliset käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakas on velvollinen pitämään kirjautumistietonsa turvassa. Asiakas vastaa asiakkaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tapahtuvasta Tilin ja Pilvipalvelun käytöstä.

Kun Tili on asianmukaisesti rekisteröity ja tilaus on tehty, Edicto myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Pilvipalvelua. Edicto ei myönnä Asiakkaalle muuta, nimenomaista tai epäsuoraa oikeutta tai lupaa käyttää Pilvipalvelua muulla kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti määritetyllä tavalla. Edicto pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.

Pilvipalvelua käyttävän Asiakkaan tulee olla ihminen. Pilvipalvelun aktivointi tai käyttäminen "bottien" välityksellä tai muuten automaattisin tavoin on kiellettyä ja tällaiset kirjautumistiedot ja istunnot suljetaan.

4. Maksut

Palvelun käyttöoikeus myönnetään aina määräajaksi. Asiakas maksaa käyttöoikeudestaan valitsemansa määrätyn kestoajan ennalta, jonka jälkeen asiakas voi lopettaa palvelun tai uusia käyttöoikeuden uudeksi määräajaksi.

Edicto ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaan maksamaa käyttöoikeusmaksua missään tilanteessa, paitsi jos Pilvipalvelu ei ole ollut Asiakkaan käytettävissä kohtuuttoman pitkän ajan muusta kuin kohdassa 9 mainitusta syystä.

Edicto tarkistaa vuosittain kaikkien käyttöoikeuksien hinnat, ja ne voivat muuttua Edicto:n antamalla ennakkoilmoituksella, joka julkaistaan Pilvipalvelun www-sivulla. Kulloinkin voimassa olevat hinnat kerrotaan myös Pilvipalvelun www-sivulla.

5. Tekijänoikeudet

Edicto:llä on näiden Ehtojen mukaisesti yksinoikeus kaikkiin Pilvipalvelua koskeviin tekijänoikeuksiin sekä asiakirjoihin tai muihin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai Edicto:n laatimiin, kehittämiin tai tarjoamiin materiaaleihin. Kaikki Edicto:n tietokannoista saatavat tiedot kuuluvat yksinomaan Edicto:lle.

Epäselvyyksien välttämiseksi tekijänoikeudet, jotka Asiakkaalla on Ehtojen tullessa voimaan, pysyvät yksinomaan Asiakkaan omaisuutena. Asiakas voi ladata Pilvipalveluun vain sellaista tekijänoikeuksien alasta materiaalia, jota Asiakkaalla on oikeus käyttää.

6. Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Jos Asiakas ja/tai sen kanssa Pilvipalvelua käyttävät tahot käsittelevät henkilötietoja, tunnistetietoja tai vastaavia tietoja (esimerkiksi paikkatietoja) ja syöttävät tällaisia tietoja Pilvipalveluun, Asiakas vakuuttaa, että ne ovat keränneet ja käsitelleet tietoja sovellettavan lainsäädännön ja määräysten ja näiden Ehtojen mukaisesti ja tekevät niin myös jatkossa.

Osapuolet hyväksyvät, että Edicto käsittelee Asiakkaan henkilötietoja vain siinä määrin, mikä on välttämätöntä Pilvipalvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle. Lisäksi Edicto:llä on oikeus käyttää Pilvipalvelussa käsiteltäviä tietoja tilastotarkoituksiin ja liiketoiminnan ja tuotteiden kehitykseen. Käyttö tapahtuu siten, että Asiakkaan henkilöllisyyttä tai tarkkoja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Edicto voi käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tiettyjä Pilvipalveluun kuuluvia palveluita sen puolesta. Alihankkijalla on tällöin oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja samassa laajuudessa kuin Edicto:llä.

Asiakkaan käyttöoikeuden päättyessä kaikki Asiakkaan Pilvipalveluun lataamat tiedot poistetaan, mikäli voimassa olevasta lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksista muuta johdu.

7. Asiakkaan sitoumukset

Asiakas suostuu ja sitoutuu käyttämään Pilvipalvelua ainoastaan näissä Ehdoissa sallituilla tavoilla. Kaikki laiton materiaali ja toiminta on kiellettyä. Asiakkaan tulee aina Pilvipalvelua käyttäessään noudattaa kaikkea toimialueellaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaikenlaisen laittoman, laittomasti hankitun tai laittomasti käytetyn aineiston lataaminen Pilvipalveluun on kiellettyä. Edicto ei ole vastuussa eikä sitä kohtaan voida esittää vaatimuksia Pilvipalveluun ladatusta aineistosta.

Edicto ei tarkasta Pilvipalveluun ladattavaa aineistoa ennalta. Sillä on kuitenkin oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa kaikki laiton, tekijänoikeuksia tai näitä Ehtoja rikkova aineisto palvelusta ilman ennakkoilmoitusta.

Asiakas sitoutuu myös siihen, ettei hän tahallaan tai välinpitämättömyyttään tuo Pilvipalveluun viruksia, tietokonematoja, troijalaisia tai muita vahingollisia koodeja, ohjelmia, komentosarjoja tai tiedostoja (yleisesti "virukset"). Edicto:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen Asiakkaalle, jos mainittuja ehtoja ei noudateta.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei Asiakkaan omalla päätelaitteella ole Viruksia, jotka voivat mahdollisesti vahingoittaa Pilvipalvelua.

Asiakas vastaa kaikista sen omaan verkkoon (erityisesti Wi-Fi-verkkoon) kytkettävistä laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä ja kyseisten laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja verkkojen tarvittavasta teknisestä suojaamisesta tietoturvan takaamiseksi.

Asiakas vastaa Pilvipalveluun siirretyn aineiston varmuuskopioinnista.

8. Vastuun rajoitukset

Edicto vastaa vain suorista vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan Edicto:n omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Korvausta suorista vahingoista on vaadittava Edicto:ltä yhden (1) kuukauden kuluessa päivästä, jolloin vahingonkorvauksen perusteena oleva tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen menettely havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta johtuva Edicto:n yhteenlaskettu korvausvastuu Asiakasta kohden on kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) summasta, jonka Asiakas on maksanut näiden Ehtojen mukaisesti Pilvipalvelun käyttöoikeuksista rikkomusta välittömästi edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana.

Edicto ei vastaa käyttöajan, tuotannon, voiton tai sopimusten menetyksestä tai epäsuorista, erityisistä, oikeudellisiin seuraamuksiin johtavista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista (yleisesti "Epäsuorat vahingot"). Edicto ei vastaa myöskään Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuvista kuluista. Edicto ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.

9. Ylivoimainen este

Edicto:öön ei kohdistu velvoitteita eikä se ole vastuussa Asiakkaalle Ehtojen mukaisten tehtävien toteuttamatta jättämisestä, jos Edicto ei ole voinut kohtuudella vaikuttaa tapahtuman syihin eikä taustalla ole Edicto:n virhettä tai laiminlyöntiä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa luonnonkatastrofit, hallituksen toimet, tulvat, tulipalot, yhteiskunnalliset levottomuudet, terroriteot, lakot tai muut työtaistelutoimet, tietohyökkäykset tai ilkivalta, kuten internetin välityksellä tehtävät hyökkäykset ("Force Majeure -tilanne"). Force Majeure -tilanteisiin lasketaan myös Edicto:n alihankkijoiden tai lisenssinantajien Force Majeure -tilanteet.

10. Voimassaolo ja purkaminen

Nämä Ehdot tulevat voimaan Pilvipalvelun aktivoinnin yhteydessä, ja ne pysyvät voimassa niin kauan, kuin Asiakkaalla on käyttöoikeus Pilvipalveluun. Vastuun rajoitukset ja muut ehdot, joiden on luonteensa mukaisesti tarkoitus olla voimassa myös Pilvipalvelun käytön lopettamisen jälkeen, pysyvät voimassa myös näiden Ehtojen voimassaolon muutoin lakattua.

Asiakkaan käyttöoikeus Pilvipalveluun päättyy automaattisesti ennakkoon maksetun käyttöajan päättyessä. Asiakas voi lopettaa Pilvipalvelun käytön jättämällä maksamatta seuraavan aikajakson käyttöoikeusmaksun tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä Edicto:n asiakastukeen.

Edicto voi sulkea Asiakkaan Tilin tai rajoittaa Asiakkaan pääsyä Pilvipalveluun, jos on aihetta epäillä, että Asiakas on rikkonut näitä Ehtoja.

Edicto on oikeutettu luovuttamaan ja siirtämään nämä Ehdot ja Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain tytäryhtiölle, sidosyritykselle tai kolmannelle osapuolelle liiketoimen, muun muassa fuusion, yhtiön jakautumisen, yritysoston, yhtiön uudelleenjärjestelyn yhteisyrityksen tai osakkeiden myynnin yhteydessä.

Näiden Ehtojen tulkinnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet, ristiriidat tai valitukset ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti.